توجه : در تنظیمات افزونه حتما واحد پولی را ریال ( واحد ارز رسمی کشور ) قرار دهید. همچنین برای استفاده از تومان، واحد پولی افزونه و واحد پولی درگاه را بر روی تومان قرار دهید.